Kültür yıldızları

Dü­şün­ce ay­dın­lı­ğı­mız­la duy­gu erin­ci­mi­zi sağ­la­mak­ta en bü­yük pa­yı alan ya­yın­lar, za­ma­nı­mı­zın en ya­rar­lı kay­nak­la­rı­dır. Oku­yan­la­rın sa­yı­sıy­la oku­nan­la­rın sa­yı­sı gö­nen­di­re­cek dü­zey­de ol­ma­ma­sı­na kar­şın ya­yın­lar­la ya­şa­dı­ğı­mız mut­lu­luk, edin­di­ği­miz bil­gi­ler­le dü­şün­sel açı­lım­lar gü­cü­mü­zü ar­tır­mak­ta­dır. Okur­la­rı­mı­zı bil­gi­len­dir­mek gö­re­vi­ni dü­zen­li bi­çim­de sür­dür­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.
Kez­ban Şa­hin TAY­SU­N'­un 15 öy­kü­yü içe­ren “Ay­na­da­ki Gö­z” ad­lı ki­ta­bı Yİ­TİK ÜL­KE Ya­yın­la­rı'n­dan. Do­ğa­ya, aş­ka, en­gel­li­le­re, özel­lik­le ka­dın­la­rı­mı­zın top­lum­sal ve kül­tü­rel ya­şam­da­ki du­rum­la­rı­na de­ği­nen, be­ğe­ni top­la­yan bir ya­pıt.
Ön­ce­ki Sa­na­yi Ba­kan­la­rın­dan Ay­han Çİ­LİN­Gİ­ROĞ­LU­'nun “Sek­sen Yıl, 1934-2014 (Ke­sit­ler)” ad­lı ki­ta­bı DES­TEK Ya­yın­la­rı'nın 488., Bi­yog­ra­fi Di­zi­si'nin 7. ürü­nü ola­rak ya­yım­lan­dı. Zen­gin mes­lek de­ne­yim­le­ri­ni ve önem­li du­rum­la­rı ör­nek ya­şam olay­la­rı özel­li­ğiy­le an­la­tı­yor.
Dr. Hü­se­yin KÖ­MÜR­CÜ­OĞ­LU'nun “Y Ku­şa­ğı­nı An­la­mak-Bir Ge­zi Par­kı Araş­tır­ma­sı­” ad­lı ki­ta­bı KAN­GU­RU Ya­yın­la­rı'nın ürü­nü. Dü­şü­nül­me­si ge­re­ken top­lum olay­la­rı­nı de­ğer­len­di­ri­yor.
Ön­ce­ki mil­let­ve­kil­le­rin­den ve Da­nış­ma Mec­li­si üye­le­rin­den Prof. Dr. Ham­za EROĞ­LU'nun “Yurt­ta Sulh, Ci­han­da Sulh-Ata­türk­çü­lü­ğün Bir Te­mel İl­ke­si­” ad­lı ya­pı­tı Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği ya­yı­nı ola­rak eli­mi­ze ulaş­tı.
Emek­li Or­ge­ne­ral Ta­mer AK­BA­Ş'­ın 238 şi­iri­ni içe­ren “Sev­gi­yi Gör­dü­m” ad­lı ki­ta­bı ki­şi­sel ya­yı­nı. “Şi­ir tut­ku­sun­dan şi­ir tut­sak­lı­ğı­na dö­nüş­me­si­ni­n” ürün­le­ri­ni top­la­mış.
Prof. Dr. Ce­vat GE­RA­Y'­ın “Ko­ope­ra­tif­çi­li­k” ad­lı ki­ta­bı Nİ­KA Ya­yın­la­rı'nın ürü­nü. Top­lum­sal da­ya­nış­ma dü­şün­ce­siy­le genç ku­şak­la­rı ko­ope­ra­tif­çi­li­ğe sa­hip çık­ma­ya ça­ğı­ra­rak ko­nu­nun de­ği­şik yön­le­ri­ne bir uz­man öze­niy­le de­ği­ni­yor.
Op. Dr. Ay­ke­tin ER­TUĞ­RU­L'­un “Cer­ra­hî Do­ğum Kon­trol Yön­tem­le­ri­ne Ba­kı­ş” ad­lı ki­ta­bı HA­Tİ­BOĞ­LU Ya­yın­la­rı'nın ürü­nü. Bi­li­min, ya­şa­mın da­ya­na­ğı ol­ma­sı il­ke­siy­le açı­lım­la­rı­na iliş­kin eleş­ti­ri ve öne­ri­le­ri içe­ri­yor.
Emek­li öğ­ret­men İz­zet KA­YA­'nın “Yet­miş Yı­lın Ar­dın­da­n” ad­lı, 197 baş­lık al­tın­da mes­lek ya­şa­mı­nı an­la­tan dol­gun içe­rik­li ki­ta­bı ki­şi­sel ya­yı­nı­dır.
Be­ğe­niy­le kar­şı­la­nan ya­yın­la­rı­nı gi­de­rek ar­tı­ran İLE­Rİ Ya­yın­la­rı'nın ye­ni ürün­le­ri:
Cum­hur TU­RA­N'­ın Abid TA­HİR­Lİ'den di­li­mi­ze çe­vir­di­ği “İs­ma­il Gas­pı­ra­lı Dün­ya­sı, İs­ma­il Gas­pı­ra­lı De­ha­sı­” ad­lı ki­tap, UNES­CO'nun 2014'ü Gas­pı­ra­lı Yı­lı ola­rak al­dı­ğı ka­rar ne­de­niy­le ya­yım­lan­mış.
Emek­li Bü­yü­kel­çi­le­ri­miz­den Tun­cer TO­PU­R'­un “Yu­na­n'­la Sir­ta­ki­” ad­lı ki­ta­bı, zen­gin mes­lek de­ne­yim­le­rin­de ya­şa­dı­ğı önem­li olay­la­rın bel­ge­se­li ni­te­li­ğin­de.
Fah­ri­ye İPEK­Çİ­OĞ­LU'nun “Türk Leh­çe­le­ri­” ad­lı ki­ta­bı Dic­le Üni­ver­si­te­si'n­de uzun yıl­lar okut­tu­ğu “Türk Leh­çe­le­ri­” ders­le­ri­ne iliş­kin an­la­tım­la­rı­nın ye­ni­le­nen ikin­ci ba­sı­mı­dır.
Ser­vet (Gün­gör) ÖRE­N'­in öz­de­yiş ni­te­lik­li di­ze­ler­den olu­şan 60 şi­iri­ni içe­ren “SEV­Gİ­” ad­lı şi­ir ki­ta­bı ki­şi­sel ya­yı­nı. İn­san­lı­ğı, mut­lu­lu­ğu, öz­le­mi, esen­lik ve gü­ve­ni iş­le­yen ses­le­niş­le­ri il­gi çe­ki­yor.
An­ka­ra Za­fer Ko­le­ji, Ata­tür­k'­ün Bü­yük Söy­le­vi (NU­TUK)ni çe­ki­ci bir ka­pak­la bas­tı­rıp ar­ma­ğan ola­rak da­ğı­tı­yor. Ben­zer­siz ön­gö­rü­le­ri, kur­tu­luş ve ku­ru­luş des­ta­nı­nın ta­rih­sel öy­kü­sü­nü tüm ger­çek yan­la­rıy­la or­ta­ya ko­yan eş­siz ko­nuş­ma­yı ba­şu­cu ki­ta­bı ni­te­lik­li ar­ma­ğan­la bir kez da­ha oku­ma­nın ta­dı­na va­rı­lı­yor.
Ya­yın­la­rıy­la kül­tür ya­şa­mı­mı­za bü­yük kat­kı­la­rı olan BİL­Gİ Ya­yı­ne­vi'nin ye­ni ürün­le­ri:
Ede­bi­ya­tı­mı­za be­ğe­ni­len eser­ler ka­zan­dı­ran Ley­la SER­Pİ­L'­in öy­kü­le­rin­den son­ra ilk ro­ma­nı “SAV­RU­LU­Ş”.
Yar­gı­tay emek­li Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­la­rı­mız­dan Vu­ral SA­VA­Ş'­ın si­ya­sal ya­şa­mı­mı­zın önem­li bir so­ru­nu­na ışık tu­tan, cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ilk par­ti­si CHP'­nin gün­cel du­ru­mu­nu ir­de­le­yen ki­ta­bı “CHP Ne­den İk­ti­dar Ola­ma­z”.
Ta­nın­mış dil­ci­le­ri­miz­den Emin ÖZ­DE­Mİ­R'­in “Ko­nuş­ma Sa­na­tı­” ad­lı ya­pı­tı,
Do­kuz seç­kin ay­dı­nı­mı­zın or­tak ki­ta­bı “Cum­hu­ri­yet Ka­za­nım-
­la­rı­”, Bil­gi Ya­yı­ne­vi'nin cum­hu­ri­ye­ti­miz ko­nu­sun­da­ki du­yar­lık­la­rıy­la öze­ni­nin do­yu­ru­cu bir bel­ge­si ni­te­li­ğin­de.
Cum­hu­ri­yet Se­na­to­su üye­le­rin­den Prof. Dr. Zi­ya Gö­kalp
MÜ­Lâ­Yİ­M'­in “İs­met İNÖ­NÜ'den Si­ya­set Ders­le­ri Ni­te­li­ğin­de ANI­LA­R” ko­nuş­ma­sı İNÖ­NÜ VAK­FI ya­yın­la­rı ara­sın­da ye­ri­ni al­dı.
TRT ka­nal­la­rın­da ya­yım­la­nan il­gi çe­ki­ci iz­len­ce­le­riy­le be­ğe­ni top­la­yan Naz­mi KA­L'­ın “A­TA­TÜR­K'­ün DİK­Tİ­Ğİ AĞAÇ­LAR-1923/1939 Cum­hu­ri­ye­tin Kal­kın­ma Mu­ci­ze­si­” ad­lı ki­ta­bı ki­şi­sel ya­yı­nı. Cum­hu­ri­yet ka­za­nım­la­rı­nı yad­sı­yan ve de­ğer­siz kıl­mak is­te­yen gü­nü­müz ik­ti­da­rı­nın tu­tu­mu­na kar­şın ger­çek­le­ri bel­ge­sel ni­te­li­ğin­de an­la­tıp açık­lı­yor.
Türk Hu­kuk Ku­ru­mu'nun ye­ni ya­yın­la­rı: Prof. Dr. Bü­lent Nu­ri ESE­N'­in “A­na­ya­sa Pen­ce­re­sin­de­n”, Prof. Dr. Mu­am­mer AK­SO­Y'­un “Mil­lî Pet­rol Dâ­va­mı­z”, Prof. Dr. Mün­ci KA­PA­Nİ'nin “Ka­mu Hu­kuk Ya­zı­la­rı­” ko­nu­la­rıy­la il­gi­li her­ke­sin ya­rar­la­na­ca­ğı ki­tap­lar­dır.
1974 Kıb­rıs Ba­rış Ha­re­kâ­tı'nın ba­şa­rı­lı ko­mu­tan­la­rın­dan Emek­li Kur­may Al­bay Yard. Doç. Dr. Oğuz KA­LE­Lİ­OĞ­LU'nun “A­ta­türk İl­ke­le­ri ve İn­kı­lâp Ta­ri­hi­” ad­lı ça­lış­ma­sı PE­Lİ­KAN Ya­yın­cı­lı­k'­ın ürü­nü. 10 Bö­lüm, 31 ek ve kay­nak­ça­sıy­la do­yu­ru­cu bir de­ğer­len­dir­me.
TO­GAN Ya­yın­la­rı'nın iki ye­ni ürü­nü Fi­gen ÖZE­N'­in “CI­A'­nın Çe­te­ci­le­ri­” va­tan­daş­lık­ta Türk­lük ta­nı­mı, Hü­se­yin Hak­kı KAH­VE­-Cİ'nin “Ye­şil Hüc­re­le­r” Tür­ki­ye'de El Ka­ide'­yi kim­ler bü­yüt­tü, Türk­le­rin kur­du­ğu dev­let­ler ne­den yı­kıl­dı gi­bi pek çok önem­li ko­nu­yu iş­le­yen kay­nak ni­te­li­ğin­de eser.

Loading...