CHP seçmeninden Kılıçdaroğlu’na haykırış!..

Ön­ce­ki ge­ce Halk TV eki­bi ola­rak, Türk te­le­viz­yon ta­ri­hin­de bir il­ke im­za at­tık.
Halk Are­na­sı'nı İz­mi­r'­in çi­çek üre­ti­miy­le ün­lü gü­zel il­çe­si Ba­yın­dı­r'­da, bin­ler­ce se­yir­ci­nin ka­tı­lı­mıy­la, stad­yum­da ger­çek­leş­tir­dik.
Bu ne­den­le eki­bi­mi­zi coş­kuy­la kar­şı­la­yıp, ha­ri­ku­la­de bir ko­nuk­se­ver­lik ör­ne­ği ser­gi­le­yen Ba­yın­dır­lı­la­r'­a, CHP İl Baş­ka­nı Ali En­gi­n'­e, yıl­lar son­ra CHP'­ye se­çim ka­zan­dı­ran Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ufuk Ses­li'ye ve eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum.

* * * *

Prog­ra­mın tek­nik ha­zır­lık­la­rı için öğ­le sa­at­le­rin­de git­ti­ği­miz il­çe­de, ya­yın sa­ati­ne ka­dar boş dur­ma­dık.
İz­mir Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı de­ğer­li mes­lek­ta­şım Atil­la Ser­tel ile so­kak­ta­ki in­sa­nın nab­zı­nı tut­ma­ya ça­lış­tık. Hal­kın ya­şa­dı­ğı eko­no­mik sı­kın­tı­la­rı, ge­le­ce­ğe dö­nük bek­len­ti­le­ri­ni, hep­sin­den önem­li­si, ya­rın­la­ra umut­la ba­kıp bak­ma­dı­ğı­nı an­la­ma­ya gay­ret et­tik.
Gör­dük ki, ül­ke­yi kö­tü yö­ne­ten AKP ik­ti­da­rı­nın içe­ri­de ve dı­şa­rı­da kö­şe­ye sı­kış­ma­sı­na, eko­no­mi­nin dar­bo­ğa­za gir­me­si­ne ve la­ik­lik ko­nu­sun­da­ki en­di­şe­le­rin zir­ve yap­ma­sı­na kar­şın, mu­ha­le­fet seç­me­ne, tam bir ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­tı­yor.

* * * *

Seç­men, bu­nun ne­den­le­ri­ni an­la­tır­ken şun­la­rı söy­lü­yor:
“Se­yir­ci Halk Are­na­sı­”na he­ye­can­la ka­tı­lı­yor. Çün­kü se­si­ni mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne du­yu­ra­rak umut­suz­lu­ğu umu­da dö­nüş­tür­mek is­ti­yor.
La­ik Cum­hu­ri­ye­t'­e, Ata­türk il­ke­le­ri­ne, ulus dev­le­te ve Ata­türk mil­li­yet­çi­li­ği­ne ya­pı­lan sal­dı­rı­lar, ül­ke­nin ge­le­ce­ği­ne yö­ne­lik ka­ram­sar­lı­ğı had saf­ha­ya çı­kar­dı­ğın­dan, top­lum ‘bir umut ışı­ğı gö­rü­rü­m' dü­şün­ce­siy­le Halk Are­na­sı'na ko­şu­yor.
Bu in­san­lar da­ha ön­ce Cum­hu­ri­yet mi­ting­le­rin­de bir ara­ya gel­di, yıl­lar son­ra Ge­zi'nin ağaç­la­rı biz­le­ri bu­luş­tur­du. O ağaç­la­rın al­tın­da­ki genç­ler, he­pi­mi­ze umut aşı­la­dı. Halk
Are­na­sı da bu umu­dun sim­ge­le­rin­den bi­ri ol­du.
İçi­ne sü­rük­len­di­ği­miz ça­re­siz­li­ğin ne­de­ni ola­rak da, mu­ha­le­fet­te­ki par­ti baş­kan­la­rı­nın hal­kın ver­di­ği me­saj­la­rı bir tür­lü doğ­ru oku­ya­ma­ma­la­rın­da gö­rü­yo­ruz.
Dik­ka­ti­ni­zi çe­ke­riz, li­der de­mi­yo­ruz, par­ti baş­ka­nı di­yo­ruz. Zi­ra li­der, hal­kı ar­ka­sı­na alıp ge­niş kit­le­le­ri umut do­lu yol­cu­lu­ğa gö­tü­ren ki­şi­dir. Siz mu­ha­le­fet­te böy­le bir li­der gö­rü­yor mu­su­nuz?
CHP, mart ayın­da­ki ye­rel yö­ne­tim se­çim­le­rin­den son­ra, cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­de de kay­bet­ti. Mil­yon­lar­ca ta­til­ci ve pro­tes­to­cu, ada­yın te­pe­den in­me­ci yön­tem­le be­lir­len­me­si ve seç­me­ne ‘tı­pış tı­pış gi­de­cek­si­n' de­nil­me­si­ne tep­ki ola­rak oyu­nu kul­lan­ma­dı.
Bir li­der hal­kı­na ‘Sı­kı­yor­sa git­me­yin de, AKP ik­ti­da­rı­na mah­kum olu­n' der mi?
Der­se hem ken­di­si­ne, hem de seç­me­ni­ne ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­tır. Ni­te­kim öy­le de ol­du.

* * * *

Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu ‘2015 se­çim­le­rin­de ka­za­na­maz­sam gi­de­ri­m' di­yor.
Oy­sa AKP cen­de­re­si­ni kı­rıp çı­ka­bil­mek için bi­zim son şan­sı­mız 2015 se­çi­mi…
Onu kay­bet­ti­ği­miz tak­dir­de he­pi­mi­ze geç­miş ol­sun! Ka­der se­çi­min­de ye­nil­dik­ten son­ra git­sen ne olur, git­me­sen ne olur?
Eğer Kı­lıç­da­roğ­lu seç­me­nin se­si­ne ku­lak ver­mez ve halk­la inat­laş­ma­yı sür­dü­rür­se, so­nuç hem Tür­ki­ye, hem Cum­hu­ri­yet ve hem de CHP açı­sın­dan ke­sin­lik­le hüs­ran­dır.
CHP bir an ön­ce to­par­la­nıp umut ha­li­ne gel­mek zo­run­da.
Bu ne­den­le bay­ram son­ra­sın­da açık­la­na­cak ‘İk­ti­da­ra Yü­rü­yüş Ma­ni­fes­to­su'nu me­rak­la
bek­li­yo­ruz.

* * * *

Özet­le­mek ge­re­kir­se;
Seç­men CHP yö­ne­ti­mi­ne “Be­nim­le inat­laş­ma­yı bı­rak… CHP'­yi CHP ya­pan kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­ni ko­ru… On­lar­dan as­la ta­viz ver­me… Par­ti için­de de­mok­ra­si­yi ege­men kıl, aday­la­rı ön­se­çim­le be­lir­le… 2015 se­çim­le­ri­nin Cum­hu­ri­yet ve ona sa­hip çık­ma­sı ge­re­ken Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si için son şans ol­du­ğu­nu unut­ma­” me­sa­jı­nı ve­ri­yor.
Bu ta­ri­hi hay­kı­rı­şı, CHP Ge­nel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu'nun aci­len de­ğer­len­dir­me­si ge­re­ki­yor.

Loading...