Damat Göksel

Adı; Ha­san Gül­ba­ran…
Emi­ne Er­do­ğa­n'­ın ağa­be­yi…
Zü­rih mer­kez­li 100 ül­ke­de fa­ali­yet gös­te­ren dün­ya ener­ji de­vi The ABB Gro­up Tür­ki­ye Ko­or­di­na­tö­rü.
Ay­rın­tı­la­rı­nı yaz­dı­ğım “Ka­yıp Si­ci­l” ki­ta­bım­da ka­le­me al­dım; 1948 do­ğum­lu Ha­san Gül­ba­ran, 1965 do­ğum­lu Üs­kü­dar Ame­ri­kan Ko­le­ji me­zu­nu Saa­det Gül­ba­ran ile ev­li. (Bu ai­le­nin tüm fert­le­ri­nin ba­şı açık­tır.)
Bu ev­li­lik­ten do­ğan Mü­ge, Dol­ma­bah­çe Ofi­si'n­de Baş­ba­kan'ın Özel Ka­lem Mü­dür­lü­ğü'­nü ya­pı­yor. Mü­ge Ha­nı­m'­ın izin ver­me­di­ği kim­se Er­do­ğa­n'­la gö­rü­şe­mi­yor!
Mü­ge Ha­nım, Gök­sel Gü­müş­dağ ile ev­li; iki ço­cuk­la­rı var.
Da­mat Gök­sel Gü­müş­dağ ka­yın­pe­de­ri­nin işi­ni ya­pı­yor; ener­ji sek­tö­rün­de; Gü­müş­dağ Elek­tro­nik San. ve Tic. Ltd. şir­ke­ti­nin yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı.
Ha­yır, ko­nu­muz ener­ji sek­tö­rü de­ğil!
Da­mat Gök­sel Gü­müş­dağ, ka­yın­va­li­de­si gi­bi si­ya­set­le il­gi­li. Ka­yın­va­li­de Saa­det Ha­nım AKP üye­si ve Üs­kü­dar Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­si. Gü­müş­dağ ise AKP üye­si ve İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis Baş­kan Ve­ki­li.
Ha­yır, ko­nu­muz “Er­do­ğan Ha­ne­dan­lı­ğı­” ve si­ya­set iliş­ki­si de de­ğil!
Ko­nu­muz; Saa­det Gül­ba­ra­n'­ın ba­şın­da ol­du­ğu TÜR­GE­V'­in “kü­çük kar­de­şi­” TO­GEM de de­ğil! (Bu ara­da, TO­GE­M'­in res­mi si­te­si­ne gir­di­ği­niz­de bir tek “Ma­li Tab­lo­la­r” bö­lü­mü açıl­mı­yor. Ney­se. Ko­nu­muz bu de­ğil…)
Ko­nu­muz; fut­bol!..
Ve ko­nu­muz iti­ba­riy­le Gök­sel Gü­müş­dağ!

Havuz Başkanı

Ön­ce…
Gök­sel Gü­müş­dağ kim­dir kı­sa­ca ba­ka­lım:
10 Ekim 1972 ta­ri­hin­de İs­tan­bu­l'­da doğ­du. Es­ki­şe­hir Açık Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si me­zu­nu.
Fut­bol dün­ya­sı onu İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si fut­bol ta­kı­mı yö­ne­ti­ci­si iken ta­nı­dı.
2011 yı­lın­da Meh­met Ali Ay­dın­la­r'­ın Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı ol­ma­sı­nın ar­dın­dan Baş­kan Ve­ki­li ol­du. Ve…
Ce­ma­at'­in yap­tı­ğı Tür­ki­ye'yi sar­san “şi­ke ope­ras­yo­nun­da­” gö­zal­tı­na alın­dı. Yar­gı­lan­dı. 17 Ocak 2014'te Yar­gı­ta­y'­da be­ra­at et­ti. He­men ar­dın­dan…
İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ani­den fut­bol­la il­gi­len­me­ye­ce­ği­ne ka­rar ver­di; fut­bol ku­lü­bü­nü lağ­vet­ti. Al­lah! Al­lah! Ne ol­du ki?
5 Ha­zi­ran 2014'te Çı­ra­ğan Sa­ra­yı'n­da dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da Gök­sel Gü­müş­dağ şöy­le de­di:
“İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por ola­rak anıl­ma­sı son dö­nem­de bi­zim de ka­fa­mız­da otur­ma­dı. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ile yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler doğ­rul­tu­sun­da fut­bo­lun için­de ol­ma­ma ka­ra­rı al­dık. Bu­gün iti­ba­riy­le İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­po­r'­un İs­tan­bul Ba­şak­şe­hir Fut­bol Ku­lü­bü ol­ma­sı­na ka­rar ver­dik. Bun­dan son­ra ku­lü­bün is­mi İs­tan­bul Ba­şak­şe­hir Fut­bol Ku­lü­bü ola­cak. A.Ş ya­pı­sı için­de yo­lu­na de­vam ede­cek.”
20 yıl son­ra bir­den ka­fa­la­rı­na otur­ma­dı­ğı­nı an­la­mış­lar! Al­lah! Al­lah! Ay­rı­ca…
Bu “A.Ş ile yo­la de­vam et­me­” me­se­le­si­ni kav­ra­ya­ma­dım. Bi­rin­ci Sü­per Li­g'­de bir fut­bol ta­kı­mı­nın ma­li­ye­ti/har­ca­ma­la­rı epey yük­sek­tir. Es­ki­den kay­nak ola­rak İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si var­dı. Pe­ki şim­di kim/kim­ler var? Ba­şak­şe­hirs­po­r'­un ge­li­ri ne­re­den ola­cak? 100 ta­raf­ta­rı bi­le yok.
Ama pa­ra­yı bul­muş­lar. Çün­kü, bu fut­bol se­zo­nu ön­ce­si flaş trans­fer­ler yap­tı­lar. Ör­ne­ğin…
Ta­kım­lar tek iyi bir ka­le­ci bul­mak­ta zor­la­nır­ken Ba­şak­şe­hir, Vol­kan Ba­ba­can ve Eray Cey­lan gi­bi iki mil­li ka­le­ci­yi trans­fer et­ti.
Ta­kı­mın ba­şı­na, Er­do­ğa­n'­ın Ka­sım­pa­şa'da­ki ber­be­ri­nin oğ­lu Ab­dul­lah Av­cı ge­ti­ril­di. Bi­li­yor­su­nuz Er­do­ğan, Av­cı'yı mil­li ta­kı­mın ba­şı­na ata­mış ve Tür­ki­ye dün­ya ku­pa­sı­na gi­de­me­miş­ti. Ay­rı­ca…
Ne şans­lı ta­kım Ba­şak­şe­hirs­por; 178 mil­yo­na mal olan fut­bol sa­ha­sı­na kon­du; ha­tır­lar­sı­nız açı­lı­şı Er­do­ğan yap­mış ve üç gol at­mış­tı: Ba­şak­şe­hir Fa­tih Te­rim Stad­yu­mu!
Evet, bu yı­lın flaş ta­kı­mı Ba­şak­şe­hir…
Ne te­sa­düf ge­çen yı­lın flaş ta­kı­mı­nın da Er­do­ğan ile il­gi­si var­dı: Ka­sım­pa­şas­por! Ka­sım­pa­şas­po­r'­un ba­şın­da Tur­gay Ci­ner ve “A­lo Fa­ti­h” di­ye bi­li­nen M. Fa­tih Sa­raç gi­bi isim­ler var­dı. Şam­pi­yon ol­mak için trans­fer­le­re çok pa­ra har­ca­dı­lar. Li­gin ilk ya­rı­sı­nı Ga­la­ta­sa­ray ile ay­nı pu­an­da, ikin­ci bi­tir­di­ler. Fa­kat… 17 Ara­lık ve 25 Ara­lık po­lis ope­ras­yon­la­rı Ka­sım­pa­şas­po­r'­u da­ğıt­tı; Er­do­ğan-Ci­ner-Sa­raç üç­ge­ni da­ğıl­dı. Ka­sım­pa­şas­por ikin­ci ya­rı kö­tü so­nuç­lar al­dı; şam­pi­yon­luk uç­tu ve li­gi or­ta­lar­da bi­tir­di. Sa­nı­rım iliş­ki­ler dü­zel­mez­se Ka­sım­pa­şas­por ar­tık bu yıl kü­me dü­şer!..
Fut­bol sa­de­ce fut­bol de­ğil­dir…
Da­mat Gök­sel Gü­müş­dağ de­mek “ba­şa­rı­lı bir isi­m” ki, sü­per lig­de­ki ku­lüp baş­kan­la­rı onu fut­bol li­gi ha­vuz sis­te­mi­ni yö­ne­ten Ku­lüp­ler Bir­li­ği Vak­fı Baş­ka­nı seç­ti! Gü­müş­dağ an­ten ta­mir­ci­li­ğin­den ne­re­le­re yük­sel­di, bra­vo doğ­ru­su…

Rüş­ve­te ara­cı­lık

Evet, fut­bol sa­de­ce fut­bol de­ğil­dir.
Ba­kın ak­lı­ma ne gel­di…
Önem­li bir bü­rok­rat an­lat­mış­tı. Ko­nu, rüş­vet-fut­bol iliş­ki­siy­di!
Rüş­vet ile fut­bo­lun ne il­gi­si ola­bi­lir­di ki? Şöy­le imiş…
Di­ye­lim önem­li bir kol­tuk­ta otu­ran bü­rok­ra­ta rüş­vet ve­re­cek­si­niz. Bü­rok­ra­tın genç oğ­lu (ya da ak­ra­ba­sı), bir fut­bol ta­kı­mı­na rüş­vet be­de­li olan pa­ray­la trans­fer edi­lir! Ya­ni, 2.5 mil­yon eu­ro'luk rüş­vet fut­bol ta­kı­mı üze­rin­den ve­ri­lir!
De­mek rüş­ve­te ara­cı­lık ya­pan fut­bol ta­kım­la­rı var­dı!
Bu­nu din­le­yin­ce ne de­dim der­si­niz, “e­ee o trans­fer edi­len ço­cuk ta­kım­da oy­nu­yor mu?”
Se­zon ön­ce­si id­man­la­ra ka­tı­lı­yor; bir iki özel maç­ta bir­kaç da­ki­ka oy­na­yıp, ka­bi­li­ye­ti ora­nın­da ikin­ci ya da üçün­cü li­ge ki­ra­lık ve­ri­li­yor­muş! Eğer
bü­rok­rat hâ­lâ kol­tu­ğun­da ise o fut­bol­cu ço­cuk bu kez baş­ka bir ta­kı­ma trans­fer edi­li­yor­muş! Vay ca­nı­na…
Son­ra ba­na, “So­ner Bey böy­le kaç fut­bol­cu var, bir araş­tı­rır mı­sı­nı­z” de­mez mi?
Kos­ko­ca spor med­ya­sı­nın, araş­tır­ma­cı “U­ğur Mum­cu­”su ya da so­ruş­tur­ma­cı “U­ğur Dün­da­r”­ı yok mu?..
Ben ne an­la­rım fut­bol­dan!
Bu ara­da unut­tuk:
Ba­şak­şe­hirs­por fut­bol ta­kı­mı­na ba­şa­rı­lar di­le­rim! Uma­rım “pa­ra­sal kay­nak­la­rı­nı ge­liş­ti­ri­p” bi­rin­ci lig­de ka­lı­cı olur­lar…

Loading...