Babalar ve çocukları

Mark­s'­ın iki kı­zı; Lau­ra ve Elea­nor in­ti­har et­ti.
Fran­sız so­lu­nun ef­sa­ne­vi isim­le­rin­den An­dre Mal­ra­ux, “Kar­şı Anı­la­r” ki­ta­bın­da yaz­dı: “Mos­ko­va'da ver­di­ği bir söy­lev­de, ba­ba­sı­nın kö­pe­ğin te­ki ol­du­ğu­nu söy­le­yen Çan Kay Şe­k'­in oğ­lun­dan bah­se­de­rek, ‘her­kes la­yık ol­du­ğu ev­la­dı bu­lu­r' de­miş­ti Troç­ki. Onun­ki­ler in­ti­har et­ti, ya da öl­dü­rül­dü­ler…” (s. 367)
Çan Kay Şek ile sa­va­şa­rak Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti'ni ku­ran Ma­o, Ko­re Sa­va­şı'n­da atı­lan bir bom­bay­la kay­bet­ti oğ­lu Al­yin­g'­i.
Ya Sta­li­n'­in ço­cuk­la­rı?
Ya­kov, 1941'de gö­nül­lü ka­tıl­dı­ğı II. Dün­ya Sa­va­şı'n­da Al­man­la­ra esir düş­tü. Al­man­lar Ya­kov kar­şı­lı­ğın­da esir ge­ne­ral­le­ri­ni is­te­di. Sta­lin, “oğ­lum ge­ne­ral de­ğil on­ba­şı­dı­r” de­di. Al­man­lar Ya­ko­v'­u kur­şu­na diz­di.
Sta­li­n'­in tek kı­zı Svet­la­na Al­li­lu­ye­va, 1966'da Sov­yet­ler Bir­li­ği'n­den kaç­tı. 1963'ten be­ri yaz­mak­ta ol­du­ğu gün­ce­si “T­wenty Let­ters to a Fri­en­d” (Bir Dos­ta 20 Mek­tup) adıy­la 1967'de ya­yın­lan­dı. Ve CI­A'­nın, So­ğuk Sa­vaş dö­ne­min­de kul­lan­dı­ğı en önem­li ka­ra pro­pa­gan­da ara­cı bu bro­şür ol­du.
Pe­ki, Troç­ki'nin de­di­ği gi­bi, her­kes la­yık ol­du­ğu ev­la­dı bu­lu­yor mu?
Ge­çen haf­ta ba­şı ba­ba­mı kay­bet­tim.
Ona la­yık bir ev­lat ol­dum mu?
Ay­nı so­ru bel­ki Na­zım Hik­me­t‘­in de ka­fa­sın­da var­dı:
“Ba­ba.
Ba­bam, ağa­be­yim, kar­de­şim, ar­ka­da­şım.
Ne zu­lüm, ne ölüm, ne kor­ku ba­şı­mı eğe­mez.
Yal­nız se­nin eli­ni öp­mek için eği­lir ba­şım.
Ba­bam, ağa­be­yim, kar­de­şim, ar­ka­da­şım.”

Siz­ler sa­ğ o­lu­nuz

Ba­ba­mın ve­fa­tı ne­de­niy­le ta­zi­ye­de bu­lu­nan:
Ce­mil Çi­çek, Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Bü­lent Tez­can, Umut Oran, Ad­nan Kes­kin, Bih­lun Ta­may­li­gil, Gök­han Gü­nay­dın, Er­do­ğan Top­rak, İl­han Ci­ha­ner, Emi­ne Ül­ker Tar­han, Tu­fan Kö­se, Ve­li Ağ­ba­ba, Uğur Bay­rak­tu­tan, Meh­met Ha­be­ral, Mus­ta­fa Bal­bay, Ali Öz­gün­düz, Ay­lin Naz­lı­aka, Er­dal Ak­sün­ger, İh­san Öz­kes, Le­vent Gök, Se­na Ka­le­li, Dur­du Öz­po­lat, Sü­heyl Ba­tum, Mah­mut Ta­nal, Ay­tun Çı­ray, Çe­tin Soy­sal, Me­tin Fey­zi­oğ­lu, Hü­sa­met­tin Cin­do­ruk, Ufuk Söy­le­mez, Ya­şar Oku­yan, Ke­mal Ana­dol, İl­han Ke­si­ci, Ha­san Bas­ri Öz­bey, Nu­rul­lah An­kut, Şu­le Pe­rin­çek, Mus­ta­fa Akay­dın, Se­la­mi Öz­türk, İs­ma­il Me­tin, Bü­lent Ta­nık, Beh­çet Sa­at­çi, Ha­kan Tar­tan, Erol Ay­dın, Ke­nan Nu­hut, Ay­lin Ko­til, Cen­giz At­las, Meh­met Pat­lar, Uğur De­mi­rer, Fa­zıl Say, Ka­dir Dur­sun, Bed­ri Bay­kam, Can­dan Er­çe­tin, Ha­kan Ka­ra­han, Rah­mi Sal­tuk, Hil­mi Ya­ra­yı­cı, Ya­şar Sey­man, Gü­venç Da­ğüs­tün, Hül­ya Av­şar, Can­su Ak­bel, Ali Bal­kız, Ha­lit Ka­kınç, Ke­mal Üçün­cü, Hik­met Öz­de­mir, Atil­la Ser­tel, Pı­nar Tü­renç, Ah­met Aba­kay, Ah­met Tan, Hın­cal Uluç, Mus­ta­fa Mut­lu, Yıl­maz Öz­dil, Yal­çın Do­ğan, Me­lih Aşık, Me­te Ak­yol, Alev Coş­kun, Ha­kan Ay­gün, Meh­met Tez­kan, Re­ha Muh­tar, Tun­cay Mol­la­ve­isoğ­lu, Ay­şe Ar­man, Ut­ku Ça­kı­rö­zer, Va­hap Mun­yar, Ah­met Şık, Toy­gun Atil­la, Ser­fi­raz Er­gun, Sa­ba Tü­mer, İs­ma­il Kü­çük­ka­ya, Si­na Ko­loğ­lu, Ne­dim Şe­ner, Cü­neyt Öz­de­mir ve 5N 1K eki­bi, Lüt­fi­ye Pek­can, İl­ker Yü­cel, Me­tin Uca, Meh­met Ali Gül­ler, Meh­met Sa­bun­cu, Ha­lil Ne­bi­ler, Sey­fet­tin Şen, Ad­nan Türk­kan, Mus­ta­fa Sağ­la­mer, Ümit Zi­le­li, Mak­bu­le Cen­giz, Mert Ali Ba­şa­rır, Sü­rey­ya Oral, Gül­se­ren Gü­ver, Mu­sa Ağa­cık, Atil­la Aşut, Zih­ni Er­dem, L. Do­ğan Tı­lıç, Se­la­mi İn­ce, Me­tin Özu­ğur­lu, Ham­za Şa­hin, Lüt­fü Of­laz, Ünal İnanç, Ahu Öz­yurt, Ba­rış Yar­ka­daş, Tuğ­çe Ta­ta­ri, Ba­rış Atay, Ma­is Ali­za­de, Ke­rem Şe­nel, Ta­rık To­ros, Ka­mil Er­doğ­du, Ad­nan Ak­fı­rat, Şey­da Ta­luk, Mu­zaf­fer Ay­han Ka­ra, Zey­nep Al­tı­ok, As­lı Çe­ti­ner, Eray Ay­ti­mur, Gül­süm Sa­mi, Ya­şar De­mir­bu­lak, Sön­mez Tar­gan, Çağ­daş Cen­giz, Nil­gül Do­ğan, Gür­can Boz­do­ğan, Nur Bi­ner­bay, Dinç Üner, Okan Ta­pan, Gü­ra­kın Us, Ha­luk Hep­kon ve Kır­mı­zı Ke­di Ya­yın­la­rı, Işık Öğüt­çü, Sa­dık Us­ta, Gül­gün Çar­koğ­lu, De­niz Yü­ce Ba­şa­rır, Tun­ca Ars­lan, Cem Say, Er­han Kan­sız, Meh­met Pe­rin­çek, Coş­kun Mus­luk, Ned­ret Bal­cı­oğ­lu, Uğur Yur­da­kul, Sa­lim Taş­çı, Ba­rış Ay­bay, Elif Yar­su­vat, Ser­kan Gü­nel, Ali Rı­za Diz­dar, Ha­li­me Şen­li Bil­gin, An­dım Kor­kut, Tu­gay Top­baş, Cev­det Sa­ral, Gam­ze Çın­lar, Sab­ri­ye Aşır, Meh­met Yol­ya­par, Ali Aya­roğ­lu, Tur­gay Afat, Sey­fet­tin Me­te, Gök­men Ulu, Mu­rat Sök­tü, Oben Ulu, Po­lat Sa­bun­cu, Gü­ler Ak­ten, Em­rah Cen­giz, Si­nan Onuş, Aziz Yıl­dı­rım…

Ölüm­den da­ha fe­ci

Mü­yes­ser Yıl­dız, Ni­hat Genç, Do­ğan Yur­da­kul, Ba­rış Peh­li­van, Ba­rış Ter­koğ­lu, Ba­rış Ze­ren, Müm­taz İdil, Sü­hey­la Kap­lan, Ay­han Boz­kurt, Ali Gö­ren ve tüm Odatv ai­le­si­ne…
Ve:
Bu­rak Ak­bay, Me­tin Yıl­maz, Meh­met Şe­hir­li, Emin Çö­la­şan, Uğur Dün­dar, Say­gı Öz­türk, Oray Eğin, Fer­da Ön­gün ve tüm Söz­cü ai­le­si­ne…
Söz­cü oku­yu­cu­la­rı­nın ve Odatv ta­kip­çi­le­ri­nin acı­mı pay­la­şan ma­il­le­ri­ni unut­mam müm­kün de­ğil; iyi ki var­lar.
Ve:
Has­ta­ne­ye, ca­mi­ye, me­za­ra, eve ge­len; çe­lenk gön­de­ren, ta­bu­ta omuz ve­ren, me­za­ra bir kü­rek top­rak atan, ga­ze­te­le­re ilan ve­ren tüm ar­ka­daş­la­rı­ma, hem­şeh­ri­le­ri­me, ak­ra­ba­la­rı­ma; Si­liv­ri, Has­dal, Ha­dım­köy, Mal­te­pe, Sin­can, Ma­mak, Şi­rin­yer esir­le­ri­ne te­şek­kür ede­rim.
Kuş­ku­suz unut­tu­ğum bir­çok isim var ve bi­li­yo­rum ki an­la­yış­la kar­şı­la­ya­cak­lar­dır.
Bir de, isim­le­ri­ni yaz­ma­dık­la­rım var; hü­kü­met ya da ce­ma­at ta­ra­fın­dan “fiş­len­me­sin­le­r” di­ye!
Ba­na; onur­lu bir ha­yat mi­ras bı­rak­tı­ğı için, bir te­şek­kür de ba­ba­ma…
Yah­ya Ke­ma­l'­den bi­li­rim ki:
“Öl­mek de­ğil­dir öm­rü­mü­zün en fe­ci işi,
Müş­kil bu­dur ki,
Öl­me­den ev­vel ölür ki­şi…”

Loading...