DOLAR/TL
2,2216 % 0,54
EURO/TL
2,8812 % 0,49
ALTIN ONS $
1.231,61 % -0,11
EURO/USD
1,2965 % 0,02
BIST 100
77.820,83 % -1,45
FAİZ
9,23 0,00
BRENT PETROL $
96,48 % -0,65

Türkiye'nin bağımsız haber sitesi!

Sözcü Hayat
Yazarlar Tokmak
“Hata üstüne hata!”
Tokmak
Tokmak
Rahmi TURAN

21 Eylül 2013


Diğer Yazıları

Baş­ba­kan Er­do­ğan, dış ba­sın­da da il­gi gö­rü­yor. An­cak…
Dış Po­li­ti­ka­’da­ki ha­ta­lar art­tık­ça, Tür­ki­ye­’de­ki öz­gür­lük­ler as­kı­ya alın­dık­ça, Ge­zi Par­kı ey­lem­ci­le­ri­ne oran­tı­sız güç­le yak­la­şıl­dık­ça, bir za­man­lar ılım­lı olan bu il­gi, sert eleş­ti­ri­le­re dö­nüş­tü.
İn­gi­liz ya­yın ku­ru­lu­şu BBC “Ha­ta­y’­da çı­kan olay­lar­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Ah­met Ata­ka­n’­ın ölü­mü­nü pro­tes­to et­mek is­te­yen halk hâ­lâ so­kak­lar­da hak arı­yo­r” di­yor.
Rus­ya­’nın Se­si Rad­yo­su­’nun si­ya­set yo­rum­cu­su Sta­nis­lav Ta­ra­sov “Tür­ki­ye­’de su­lar du­rul­mu­yor, yi­ne Baş­ba­ka­n’­ı pro­tes­to ve gös­te­ri ha­va­sı hâ­kim. Tep­ki­ler sü­rü­yor.” de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pı­yor.
İn­gil­te­re­’nin dün­ya ça­pın­da­ki iki say­gın ga­ze­te­si The Gu­ar­di­an ve Fi­nan­ci­al Ti­me­s’­a gö­re:
-“Er­do­ğan, Su­ri­ye po­li­ti­ka­sın­da ha­ta üs­tü­ne ha­ta­lar ya­pı­yor! Bu yüz­den dün­ya­da yal­nız kal­dı!”
-“Er­do­ğan Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­ya faz­la odak­lan­dı ve oto­ri­ter­leş­ti ama hır­sı ters te­pi­yor!”
-“Va­him ha­ta­la­ra rağ­men -en azın­dan şim­di­lik- ‘Tür­ki­ye­’de Er­do­ğan dev­ri­nin ka­pan­mak­ta ol­du­ğu­’ söy­le­ne­mez!”
-“Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Er­do­ğa­n’­ın Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı için ya ke­na­ra çe­kil­mek, ya da Er­do­ğa­n’­ın de­ne­ti­min­de güç­süz bir baş­ba­kan ol­ma­yı ka­bul et­mek zo­run­da!”

* * *

Ya­ban­cı ba­sın Er­do­ğan ile Ab­dul­lah Gü­l’­ün du­rum­la­rı­nı ge­nel­lik­le böy­le gö­rü­yor. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de Ab­dul­lah Gü­l’­e faz­la şans ta­nı­mı­yor, Tür­ki­ye­’nin ise Av­ru­pa yo­lun­dan ay­rı­lıp, Arap ül­ke­le­ri­ne doğ­ru yö­nel­di­ği­ni ile­ri sü­rü­yor.

DİKKAT! : Yayınlanan köşe yazıları ve haberlerin tüm hakları Sözcü Gazetesine aittir.Kaynak gösterilse dahi köşe yazıları ve haberlerin tamamı ya da bir kısmı kullanılamaz.Diğer Yazıları


12 Eylül 2014

Büyük yalan!

11 Eylül 2014

Görevimiz tehlike!

9 Eylül 2014

Şeytanın işi!