DOLAR/TL
2,1598 % -0,00
EURO/TL
2,8363 % 0,01
ALTIN ONS $
1.286,39 % -0,06
EURO/USD
1,3131 % 0,00
BIST 100
80.824,72 % 0,64
FAİZ
9,04 -0,03
BRENT PETROL $
102,79 % -0,39

Türkiye'nin bağımsız haber sitesi!

Yazarlar Tokmak
“Hata üstüne hata!”
Tokmak
Tokmak
Rahmi TURAN

21 Eylül 2013


Diğer Yazıları

Baş­ba­kan Er­do­ğan, dış ba­sın­da da il­gi gö­rü­yor. An­cak…
Dış Po­li­ti­ka­’da­ki ha­ta­lar art­tık­ça, Tür­ki­ye­’de­ki öz­gür­lük­ler as­kı­ya alın­dık­ça, Ge­zi Par­kı ey­lem­ci­le­ri­ne oran­tı­sız güç­le yak­la­şıl­dık­ça, bir za­man­lar ılım­lı olan bu il­gi, sert eleş­ti­ri­le­re dö­nüş­tü.
İn­gi­liz ya­yın ku­ru­lu­şu BBC “Ha­ta­y’­da çı­kan olay­lar­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Ah­met Ata­ka­n’­ın ölü­mü­nü pro­tes­to et­mek is­te­yen halk hâ­lâ so­kak­lar­da hak arı­yo­r” di­yor.
Rus­ya­’nın Se­si Rad­yo­su­’nun si­ya­set yo­rum­cu­su Sta­nis­lav Ta­ra­sov “Tür­ki­ye­’de su­lar du­rul­mu­yor, yi­ne Baş­ba­ka­n’­ı pro­tes­to ve gös­te­ri ha­va­sı hâ­kim. Tep­ki­ler sü­rü­yor.” de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pı­yor.
İn­gil­te­re­’nin dün­ya ça­pın­da­ki iki say­gın ga­ze­te­si The Gu­ar­di­an ve Fi­nan­ci­al Ti­me­s’­a gö­re:
-“Er­do­ğan, Su­ri­ye po­li­ti­ka­sın­da ha­ta üs­tü­ne ha­ta­lar ya­pı­yor! Bu yüz­den dün­ya­da yal­nız kal­dı!”
-“Er­do­ğan Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­ya faz­la odak­lan­dı ve oto­ri­ter­leş­ti ama hır­sı ters te­pi­yor!”
-“Va­him ha­ta­la­ra rağ­men -en azın­dan şim­di­lik- ‘Tür­ki­ye­’de Er­do­ğan dev­ri­nin ka­pan­mak­ta ol­du­ğu­’ söy­le­ne­mez!”
-“Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Er­do­ğa­n’­ın Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı için ya ke­na­ra çe­kil­mek, ya da Er­do­ğa­n’­ın de­ne­ti­min­de güç­süz bir baş­ba­kan ol­ma­yı ka­bul et­mek zo­run­da!”

* * *

Ya­ban­cı ba­sın Er­do­ğan ile Ab­dul­lah Gü­l’­ün du­rum­la­rı­nı ge­nel­lik­le böy­le gö­rü­yor. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de Ab­dul­lah Gü­l’­e faz­la şans ta­nı­mı­yor, Tür­ki­ye­’nin ise Av­ru­pa yo­lun­dan ay­rı­lıp, Arap ül­ke­le­ri­ne doğ­ru yö­nel­di­ği­ni ile­ri sü­rü­yor.

DİKKAT! : Yayınlanan köşe yazıları ve haberlerin tüm hakları Sözcü Gazetesine aittir.Kaynak gösterilse dahi köşe yazıları ve haberlerin tamamı ya da bir kısmı kullanılamaz.Diğer Yazıları


31 Ağustos 2014

İki başbakanlı ülke!

30 Ağustos 2014

Yedi düvele karşı!

29 Ağustos 2014

Dilerim yeminini tutar!

28 Ağustos 2014

Yasaklı başlangıç!

27 Ağustos 2014

“Gelmezsen gelme!”